Aktualizacja I.2011r

Sprawdź na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem

zawieranie umowy z ubezpieczycielemZawieranie umowy z ubezpieczycielem.


Podmiotami umowy ubezpieczesniowej są:

Umowa zawierana z ubezpieczycielem jest to umowa nazwana, konsensualna (do jej zawarcia wystarczy oświadczenie woli stron), adhezyjna (warunki określa jedna ze stron), oraz kwalifikowana (jedna ze stron umowy jest uprawniona do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej).

Obowiązkiem ubezpieczyciela jest dostarczenie ogólnych warunków umowy (OWU) przed jej podpisaniem przez osobę chcącą się ubezpieczyć. Ogólne warunki umowy wyznaczane są przez ubezpieczyciela i w swojej treści zawierają informację o sytuacjach w których zakład ubezpieczeń mimo wystąpienia szkody może nie ponosić odpowiedzialności, lub kiedy wypłaci tylko cześć kwoty. W OWU znajdują się również prawa i obowiązki każdej ze stron oraz jakie mogą być konsekwencje nie przestrzegania ich. Z uwagi na istotne informację dla ubezpieczającego zawarte w ogólnych warunkach umowy warto dobrze się z nią zapoznać.

Wypowiedzieć umowę ubezpieczający może w dowolnym momencie zachowując przy tym dany termin określony w OWU, a jeśli on nie występuje to wypowiedzenie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym. Umowa jest również uważana za wypowiedzianą, gdy mimo wezwania do zapłaty zaległej składki nie została ona uiszczona.

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi umowa ubezpieczeniowa powinna zostać potwierdzona przez zakład ubezpieczeń polisą. Jej brak nie przesądza jednak o niezawarciu umowy. Polisa sporządzana jest przez ubezpieczyciela na przeznaczonym do tego formularzu. Treść dokumentu powinna zawierać istotne kwestie związane z umową (kto zostaje ubezpieczony, oraz w jakim zakresie).

 

Jeśli chcesz wyliczyć składkę, dopasować ubezpieczenie. Kliknij