Aktualizacja I.2011r
Sposób działania powszechnej opieki zdrowotnej w Polsce.

powszechne ubezpieczenie zdrowotne

System powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Od stycznia 1999r wydatki na służbę zdrowia finansowane są z kieszenie podatnika.
Składki te najpierw trafiają do ZUS-u, a następnie do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ.), które zajmują się zarządzaniem tymi pieniędzmi.
Zakłady opieki zdrowotnej dokonują wyceny swoich usług medycznych i zabiegają o zawarcie umów z NFZ. Wybiera tylko te placówki, które przedstawią najlepszą ofertę. Za wykonanie usług medycznych, NFZ płaci placówkom medycznym zgodnie z przedstawionym przez nie cennikiem.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej uzyskujemy w momencie zgłoszenia do NFZ. Zgłosić mamy również obowiązek członków rodziny, którzy w ten sposób również otrzymują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Aby to zrobić należy powiadomić płatnika składki o takiej konieczności, wypełnić przeznaczony do tego formularz oraz złożyć go u płatnika składki. Za zgłoszonych członków rodziny nie są pobierane żadne dodatkowe składki.

Pamiętać trzeba również o tym, że dzieci, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia te opłacane są z budżetu państwa.

Do członkostwa w ubezpieczeniu zdrowotnym zgłasza nas oraz członków naszej rodziny płatnik składki, czyli:

Inaczej sprawa wygląda, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą. Wtedy zgłoszenia dokonujemy sami, a jeśli zatrudniamy pracowników to wtedy ich również zgłaszamy do członkostwa w Funduszu.